cloud mining A

produkt_gti2

cloud mining A

1,00 €

Investor môže poskytnúť ľubovoľnú čiastku od 100 do 9500 EUR, pričom táto sa pri potvrdení objednávky rozdelí nasledovne:


Manipulačný poplatok 10,- EUR


Zvyšná časť investície = zakúpená kapacita v Th/s


1 EUR investície = 0,01 Th/s


100 EUR investície = 1 Th/s


Prosím pridajte počet 1 € investícií – min. 100 ks / max. 9500 ks

Momentálne je jedinou možnou platobnou metódou bankový prevod (SEPA), časom pribudne platobná brána resp. obdobná platobná metóda.

Akceptujeme iba platby v EUR (prípadne v inej mene), neprijímame žiadne platby v Bitcoinoch, ani v iných kryptomenách. Rovnako všetky výnosy vyplácame v EUR prevodom na určený bankový účet investora.

Všetky prijaté a odoslané platby musia byť výlučne na vlastný účet investora, vedeného v jeho mene, akékoľvek platby prijaté z iného účtu ako invetora, resp. z účtu tretej osoby budú automaticky vrátené. Investor musí tiež vydať súhlas na preverenie pôvodu peňažných prostriedkov v zmysle príslušnej právnej úpravy AML5.

 

Dĺžka trvania zmluvného vzťahu: 36 mesiacov nasledujúceho mesiaca od vytvorenia objednávky

Zmluvný vzťah vzniká vytvorením objednávky, pri poskytnutí všetkých požadovanýh údajov a zároveň prípísaním stanovenej čiastky na určený bankový účet poskytovateľa, a to najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

 

3 obdobia vyplácania:

Obdobie A) 1.-12. mesiac = akumulácia výnosov

Obdobie B) 13.-24. mesiac = výplata výnosov a časti istiny

Obdobie C) 25.-36. mesiac = výplata výnosov a zvyšnej istiny

 

konkrétne:

Obdobie A)

Bez výplaty (všetky výnosy sa akumulujú, istina zostáva nesplatená)

Obdobie B)

1.výplata = výnosy naakulumované počas prvých 12 mesiacov + vyplatenie 1/24 vstupnej investovanej čiastky (istiny)

1.výplata = 1.deň v mesiaci nasledujúci 12 mesiacov od realizovania investície (napr. pri objednávke 20.10.2020 sa perióda vyplácania začína 1.11.2021)

Následne v 14. až 24. mesiaci vyplácanie mesačných výnosov spolu s 1/24 vstupnej investície

Obdobie C)

V 25.mesiaci je vyplatená zvyšná časť investovanej čiastky (istiny) – teda druhá polovica

V 25.-36. mesiaci sú vyplácané mesačné výnosy

 

Výška výnosov (mimo istiny) je priamo závislá od nasledujúcich parametrov:

1) zakúpená kapacita v Th/s

2) mining difficulty (obtiažnosť ťaženia) a mining reward (výška odmeny za poplatky v bloku)

3) hodnota Bitcoinu

Konkrétne:

zakúpená kapacita (výkon v h/s)  * odmena v bloku * počet sekúnd prevádzky /  obtiažnosť * (2^32)

 

Vo všeobecnosti platí, že čím vyššia hodnota Bitcoinu, tým nižšia mining difficulty (tzn. že je vyšší výnos pri rovnakej kapacite) a vyšší mining reward. A platí to aj naopak. Teda a výnosy sú prakticky garantované pri akejkoľvek hodnote Bitcoinu.

Hlavným ukazovateľom zostáva zakúpená kapacita v Th/s.

Napríklad pri dnešných parametroch mining difficulty 19.3T, mining reward 6.9 a hodnote Bitcoinu 9 100,- EUR a zakúpenej kapacite 10Th/s v hodnote 1000,- EUR by bol mesačný výnos 19,30 EUR.

V prepočte 24 mesiacov x 19,30 EUR = 463,20 EUR

Teda okrem istiny vrátenej do 24 mesiacov by bol počas 36 mesiacov vyplatený celkový výnos v hodnote 463,20 EUR.

 

Pochopiteľne pri náraste Bitcoinu, alebo priaznivejších parametroch difficulty a reward môže byť celkový výnos ešte vyšší, napríklad:

Očakávané parameter počas 1.kvartálu 2021: mining difficulty 22.0T, mining reward 7.2 a hodnota Bitcoinu 12 000,- EUR – pri zakúpenej kapacite 10Th/s v hodnote 1000,- EUR by bol mesačný výnos 23,60 EUR.

V prepočte 24 mesiacov x 23,60 EUR = 566,40 EUR

Teda okrem istiny vrátenej do 24 mesiacov by bol počas 36 mesiacov vyplatený celkový výnos v hodnote 566,40 EUR.

 

Môžeme počítať aj s pesimistickým scenárom, kedy hodnota Bitcoinu na trhu klesne na 5 000,- EUR, pričom mining difficulty klesne na 13.0T, mining reward na 6.5 – pri zakúpenej kapacite 10Th/s v hodnote 1000,- EUR by bol mesačný výnos 15,10 EUR.

V prepočte 24 mesiacov x 15,10 EUR = 362,40 EUR

Teda okrem istiny vrátenej do 24 mesiacov by bol počas 36 mesiacov vyplatený celkový výnos v hodnote 362,40 EUR.

 

Klient neznáša žiadne náklady ani riziká spojené s prevádzkou. Poskytovateľ garantuje vyplácanie výnosov aj investovanej čiastky (istiny) v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Výnosy sú kryté najmä nepretržitou prevádzkou, existujúcou hardwarovou infraštruktúrou a dlhoročnými skúsenosťami – všetko detailne popísané v sekcii O nás.